Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Uprava Željeznica Republike Srpske ne spori da su u tekućoj godini nastala određena dugovanja prema radnicima, prije svega po osnovu toplog obroka i naknade za prevoz, ali kao što je to već više puta isticano, do kašnjenja sa isplatama dolazi zbog nedostatka novčanih sredstava, a ne zbog volje Uprave da neka radnička prava uskrati ili umanji.

Podsjećamo da se plate u Željeznicama RS isplaćuju redovno, u skladu sa Zakonom o radu, u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, i to je za Upravu prioritet kod planiranja i plaćanja troškova. U 2017. godini sve plate su isplaćene u zakonskom roku. Uz platu, radnicima se redovno isplaćuje i regres u mjesecu u kojem je radnik bio na godišnjem odmoru.

Pored ukupno osam isplaćenih plata u ovoj godini (sedam dospjelih plata za period januar – jul i plata za decembar mjesec isplaćena u januaru) Uprava je obezbijedila i isplatupet toplih obroka i četiri naknade za prevoz za tekuću godinu, a iz 2017. godine dospjelesu a prema radnicima ostale neizmirene, jedino obavezeza dva topla obroka  i tri prevoza sa kilometrom.

Kako se u toku mjeseca moraju izmirivati i obaveze od kojih zavisi proces rada i održavanje bezbjednosti u željezničkom saobraćaju, koji ne smiju biti ugroženi, jasno je da ŽRS u skladu sa mogućnostima, izmiruju obaveze prema radnicima.

Postupci pojedinih radnika koji su se odlučili na ovakav čin izražavanja ličnog nezadovoljstva ne može se smatrati štrajkom, kako u svojim istupima navode,jer isti nije organizovan u skladu sa Zakonom o štrajku.

Radnici moraju biti svjesni posljedica ne samo po lično zdravlje već i po njihov radno-pravni status,zbog postupanja mimo važećih propisa, te Uprava poziva sve radnike, koji su se odlučili za takozvani štrajk glađu da odustanu od daljeg ugrožavanja vlastitog zdravlja, a da svako nezadovoljstvo vezano za ostvarivanje prava iz radnog odnosa rješavaju u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Pri tome, Uprava ističe da je svjesna teškog materijalnog stanja u  kome se željeznički radnici nalaze, ali to je slučaj i sa mnogim drugim radnicima u RS, te radnike poziva da imaju razumijevanja za poteze koje Uprava ŽRS čini na poboljšanju stanja, aktivnosti koje zajedno sa Vladom RS preduzimamo na reorganizaciji i rješavanjusvih problema željezničkih radnika uz učešće Svjetske banke,vrate se svojim redovnim radnim aktivnostima ada se svi problemi rješavaju u skladu sa zakonom u redovnim procedurama.