Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Opasne materije su one koje mogu ugroziti zdravlje ljudi, izazvati kontaminaciju životne sredine ili nanijeti materijalnu štetu, koje imaju opasna svojstva za ljudsko zdravlje i okolinu, koje su kao takve definisane zakonima, drugim propisima i međunarodnim ugovorima, koje na osnovu njihove prirode ili svojstava i stanja, a u vezi sa prevozom mogu biti opasne za bezbjednost ili koje imaju dokazano toksične, nagrizajuće, nadražujuće, zapaljive, eksplozivne ili radioaktivne posljedice. Opasnim materijama smatraju se i sirovine od kojih se proizvode opasne materije i otpadi ako imaju svojstva opasnih materija.

Klase opasne robe prema Pravilniku RID su sljedeće:

Klasa 1    Eksplozivne materije i predmeti sa eksplozivnim materijama;
Klasa 2    Gasovi;
Klasa 3    Zapaljive tečne materije;
Klasa 4.1 Zapaljive čvrste materije, samoreagujuće materije i eksplozivne čvrste materije umanjene osjetljivosti;
Klasa 4.2 Samozapaljive materije;
Klasa 4.3 Materije koje u dodiru sa vodom razvijaju zapaljive gasove;
Klasa 5.1 Oksidirajuće materije;
Klasa 5.2 Organski peroksidi;
Klasa 6.1 Otrovne materije;
Klasa 6.2 Zarazne materije;
Klasa 7    Radioaktivne materije;
Klasa 8    Nagrizajuće materije;
Klasa 9    Ostale opasne materije i predmeti;

Prevoz opasnih materija u željezničkom prevozu u Republici Srpskoj vrši se prema odredbama:

- Konvencija o međunarodnim željezničkim prevozima (COTIF) dodatak-C,
- Pravilnik o međunarodnom željezničkom prevozu opasnih materija ( RID 2017),
- Zakon o prevozu opasnih materija („Sl. Glasnik RS", br. 15 od 29. februara 2016),
- Pravilnik o načinu prevoza opasnih materija u željezničkom saobraćaju ( Pravilnik 120) ("Sl. Glasnik RS", br. 69 od 14. avgusta 2013),
- Uputstvo za prevoz opasnih materija u željezničkom saobraćaju (Uputstvo 171),( "Sl. Glasnik RS", br. 14 od 3. marta 2014)
- Pisana uputstva u skladu sa Pravilnikom RID.

Obaveza pošiljaoca

Pošiljalac opasne robe je dužan da preda na prevoz robu isključivo po odredbama Pravilnika RID, što (u okviru odseka 1.4.2.1) podrazumijeva:
a) da je opasna roba klasifikovana i dozvoljena za transport prema Pravilniku RID;
b) da pruži prevozniku potrebne podatke u obliku koji se može dokazati, a po potrebi i neophodna transportna i propratna dokumenta (odobrenja, dozvole, obavještenja, potvrde itd.) imajući posebno u vidu zahtjeve poglavlja 5.4 i tabele A u dijelu 3.2 Pravilnika RID;
c) da koristi samo ambalažu, veliku ambalažu, IBC i cisterne (kola-cisterne, kola sa demontažnim cisternama, baterijska kola, MEGC, prenosive cisterne i kontejner-cisterne), koje su dozvoljene i pogodne za transport odnosne materije i koje su opremljene oznakama propisanim u Pravilniku RID;
d) da se pridržava zahtjeva o načinu otpreme i ograničenjima pri otpremi;
e) da vodi računa o tome, da su i neočišćene i nedegazirane (nedezinfikovane) cisterne (kola-cisterne, kola sa demontažnim cisternama, baterijska kola, MEGC, prenosive cisterne i kontejner-cisterne) ili neočišćena prazna kola i posude za prevoz rasutih roba plakatirane, označene i olistane u skladu sa odredbama Poglavlja 5.3, te da su prazne, neočišćene posude zatvorene i da imaju isti nivo zaštite od curenja kao kada su napunjene, a moraju biti obilježeni po Pravilniku RID

Obaveze prevoznika

Prevoznik mora:
a) da se uvjeri da je opasna roba koja treba da se transportuje, dozvoljena za transport prema Pravilniku RID;
b) da se uvjeri da je pošiljalac prije transporta stavio na raspolaganje sve informacije propisane u RID u vezi sa transportovanom opasnom robom, da se propisana dokumenta nalaze u transportnoj jedinici, ili ako se umjesto dokumenata na papiru koristi radni postupak elektronske obrade podataka ili elektronske razmjene podataka, da su podaci u toku transporta dostupni na način koji je bar iste vrijednosti kao i dokumentacija na papiru;
c) da se vizuelnim provjerama uvjeri da kola ili roba nemaju očigledne nedostatke, propuštanja ili pukotine, da ne nedostaju dijelovi opreme, itd.;
d) da se uvjeri da kod kola-cisterni, baterijskih kola, demontažnih cisterni, prenosivih cisterni, kontejner-cisterni i MEGC, rok sledećeg ispitivanja nije prekoračen;
e) provjeri da kola nisu preopterećena;
f) da se uvjeri da su na kola postavljene plakate, oznake i ploče narandžaste boje koje su propisane u Poglavlju 5.3;
g) da se uvjeri da se oprema propisana u pisanim uputstvima nalazi u kabini mašinovođe.

Ove provjere treba sprovesti na osnovu transportnih i propratnih dokumenata vizuelnim kontrolisanjem kola ili kontejnera, a po potrebi i pošiljke.
Ukoliko kod prijema opasne robe na prevoz, prevoznik utvrdi bilo kakvo odstupanje od odredaba Pravilnika RID , prijem se mora odbiti dok se nepravilnosti ne otklone.
• da proveri da li su za kola propisane velike listice za obilježavanje i da li se iste nalaze na kolima (ako su propisane)
• da uoči eventualni preteg u kolima
• za eksplozivne materije i predmete, radioaktivne i otrovne materije, koje se primaju na prevoz samo ako su ispunjeni uslovi propisani RID-om, pošiljalac je dužan da preda prevozniku posebno odobrenje za prevoz, izdato od nadležnog organa po Zakonu o prevozu opasnih materija. Poslovi operacija vrše prevoz opasnih materija u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast.

Obaveze primaoca

Primalac mora:
• da izvrši čišćenje i dekontaminaciju kola i kontejnera nakon istovara
• da se sa kola, ili kontejnera, nakon čišćenja i dekontaminacije skinu listice i oranž-obilježja
• da odmah po izvještavanju o prispjeću pošiljke opasne robe, istu iskupi i preuzme
• da nakon istovara, sa kola, kola – cisterni, kontejnera i sl, skine stare plombe
• da, nakon istovara prazna kola, kola – cisterne, kontejnere i sl, propisno zatvori i pripremi po propisu za povraćaj

KONTAKTI : POSLOVI OPERACIJA

Ovlašteni savjetnici za bezbjednost za prevoz opasnih materija sa Sertifikatima o stručnoj osposobljenosti (RID) izdatih od strane MSiV RS su sljedeći radnici ŽRS:
1. Dragan Zelenković tel. ++38753209012 ili lokal 321 ili 141
2. Mladen Kuravica    tel. ++38753209012 ili lokal 321 ili 141
3. Rade Cvijanović     tel. ++38753209012 ili lokal 321 ili 141​

Pisana uputstava u skladu sa Pravilnikom RID
Listice opasnosti

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com