Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

IZVOD IZ OPŠTIH USLOVA ZA PREVOZ PUTNIKA
U MEĐUNARODNOM I MEĐUENTITETSKOM SAOBRAĆAJU

Područje primjene: na svim relacijama otvorenim za saobraćaj na mreži navedenih uprava. Svi podaci su informativnog karaktera, a za uslove prevoza i cijene važe odredbe objavljene u tarifama ŽRS u kojima su detaljno navedene sve tarifske ponude.

VRSTE VOZNIH CIJENA

a) Povlastice
1) Posebne ponude: Inter Rail (snižene mrežne karte evropskih željeznica posebno povoljne za studente i mlađe kategorije putnika); Balkan Flexi pass (ponuda namijenjena mlađim i ostalim kategorijama putnika na području željeznica jugoistočne Evrope).
2) 20% od RVC za povratna putovanja (u međunarodnom sa ŽS, HŽ, SŽ i u međuentitetskom saobraćaju sa ŽFBH),
3) 25% od RVC za imaoce legitimacije RailPlus,
4) 30% od RVC za sljedeće kategorije putovanja:
   - za grupna putovanja sa objavom K-16 ili spiskom za šest ili više osoba (i u međunarodnom i u međuentitetskom saobraćaju),
   - za novinare po osnovu legitimacije novinara ovjerene od strane saveza novinara RS i FBiH (samo u međuentitetskom saobraćaju),
   - za pojedinačna putovanja za starosne, invalidske ili porodične penzionere, lica starija od 60 god. i bračne drugove penzionera pod uslovom da su državljani Republike Srpske i BiH. Ovo pravo na povlasticu dokazuje se ličnom kartom ili pomoću posljednjeg čeka od penzije (samo u međuentitetskom saobraćaju),
   - po osnovu međunarodnih legitimacija: Inter Rail i ISIC (samo za karte kupljene na blagajnama ŽRS i ŽFBH i iste važe samo na prugama ŽRS i ŽFBH),
   - po osnovu međunarodne legitimacije RAIL PLUS, izdate od strane ŽS i ŽRS, a povlastica važi samo na prugama ŽRS i ŽS.
5) 50% od RVC:
   - za djecu od navršene 4. do navršene 12. godine starosti (u međunarodnom i u međuentitetskom saobraćaju),
   - za željezničke radnike uz FIP legitimaciju ovjerenu za godinu (i u međunarodnom i u međuentitetskom saobraćaju), osim na prugama ŽFBH, ŽS i SŽ gdje povlastica iznosi 75%,
   - mjesečna radnička karta za 50 putovanja mjesečno po osnovu legitimacije za radnike (samo u međuentitetskom saobraćaju),
   - za slijepa lica i pratioce slijepih lica po osnovu knjižice slijepog lica i objave za pratioca (samo u međuentitetskom saobraćaju),
   - za prevoz pasa (sa pratiocem, samo u međuentitetskom saobraćaju).

6) 60% od RVC – mjesečna đačka karta za 50 putovanja mjesečno po osnovu legitimacije za đake (samo u međuentitetskom saobraćaju),
7) djeca do navršene 4. godine prevoze se besplatno pod uslovom da ne zahtijevaju posebno mjesto (i u međunarodnom i u međuentitetskom saobraćaju).

b) Prodaja karata i rok važenja
Pretprodaja karata može se vršiti unaprijed na dva mjeseca prije početka putovanja. Rok važenja karata je 15 dana. Rok važenja vozne karte počinje teći od 00.01 sati datuma koji odredi putnik, a blagajna izdavanja ga upiše u voznu kartu. Putnik može započeti putovanje bilo kog dana roka važenja vozne karte, ali ga mora završiti posljednjeg dana roka važenja vozne karte najkasnije do 24.00 časa.

c) Prekidanje putovanja
Prekidanje putovanja je dozvoljeno u okviru važenja vozne karte uz ovjeru prekida u stanici prekida, ali prekidanje putovanja ne produžava rok važenja vozne karte. Putovanje se moze nastaviti samo od stanice prekida ili od neke druge stanice, koja se nalazi na još neiskorištenom dijelu relacije vozne karte.

d) Dodaci na prevozninu
Ukoliko se u međunarodnom ili međuentitetskom vozu zatekne putnik bez vozne karte, kondukter ima pravo da mu naplati dodatak na cijenu vozne karte i to:
   - ako se putnik blagovremeno prijavio da nema voznu kartu – 3,00 KM,
   - ako se putnik nije blagovremeno prijavio da nema voznu kartu – 5,00 KM.

e) Rezervacija sjedišta
   - rezervacija se naplaćuje na obrascu K-20 t,
   - cijena rezervacije po jednom sjedištu iznosi 1,00 KM.

Komercijalni uslovi za vozove sa obaveznom rezervacijom i vozovi sa posebnim komforom propisani su važećom tarifom ŽRS.

IZVOD IZ OPŠTIH USLOVA ZA PREVOZ PUTNIKA
U UNUTRAŠNJEM SAOBRAĆAJU

a) Prodaja i rok važenja voznih karata
Vozne karte mogu se kupiti u prodaji najranije mjesec dana prije početka putovanja, a rokovi važenja karata su:
   - za putovanja u jednom pravcu: 1 dan za odstojanja do 100 km, 2 dana za odstojanja od 101 do 400 km,
   - za putovanja u odlasku i povratku (povratne karte: 1 dan za odstojanja do 50 km, 2 dana od 51-100 km, 6 dana za odstojanja veća od 100 km,
   - putovanje se mora završiti u naznačenim rokovima računajući od datuma naznačenog u voznoj karti,
   - rok važenja vozne karte počinje teći od 00.01 časova prvog dana roka važnosti koji je naznačen na voznoj karti.
   - putovanje se mora završiti vozom koji po redu vožnje prispijeva u uputnu stanicu najkasnije do 24.00 časova posljednjeg dana roka važenja vozne karte,
   - ako se povratna karta za odstojanja do 100 km koristi u vrijeme nedjeljnih ili državnih praznika tada vozna karta važi od petka odnosno od dana koji prethodi prazniku, u 00.01 časova do ponedjeljka odnosno do dana koji slijedi iza praznika) do 24.00 časova.

b) Doplate u vozu
Putnik bez vozne karte istu može kupiti u vozu, a tada pored vozne cijene plaća i određeni dodatak.

c) Prekidanje putovanja
Sa voznom kartom za putovanje u jednom pravcu dozvoljeno je jedno prekidanje putovanja, a sa povratnom kartom dozvoljeno je jedno prekidanje u odlasku i jedno prekidanje u povratku uz obaveznu ovjeru prekida putovanja u stanici prekida putovanja. Ukoliko prekid putovanja nije ovjeren, vozna karta ne važi za nastavak putovanja u odlasku. Prekidanje putovanja ne produžava rok važenja vozne karte.

d) Povlastice
1) 20% od RVC na svim relacijama i svim vozovima. Za realizaciju ove povlastice dovoljan je zahtjev putnika za izdavanje povratne vozne karte.
2) 30% od RVC za sljedeće kategorije putovanja:
   - za grupna putovanja sa objavom K-16 ili spiskom za 6 osoba ili više osoba,
   - za pojedinačna putovanja za starosne, invalidske ili porodične penzionere, lica starija od 60 god. i bračne drugove penzionera pod uslovom da su državljani Republike Srpske i BiH. Ovo pravo na povlasticu se dokazuje ličnom kartom ili posljednjim čekom od penzije,
   - za novinare po osnovu legitimacije novinara ovjerene od strane saveza novinara RS i FBiH,
   - po osnovu međunarodne legitimacije: ISIC ( u radne dane tokom cijele školske godine).
3) 50% od RVC:
   - za djecu starosti od 4 do navršenih 12 godina života i za djecu do navršene 4 godine starosti za koje se traži posebno sjedište (inače je besplatno),
   - za studente i đake koji putuju na udaljenosti većoj od 50 km od stalnog mjesta stanovanja za putovanja vikendom ili državnim praznikom. Ova povlastica za studente važi u toku školske godine (i raspustom). Uslov za korištenje ove povlastice je uredno ovjeren indeks, ISIC legitimacija, ili đačka knjižica,
   - mjesečna radnička karta za 50 putovanja mjesečno po osnovu legitimacije za radnike,
   - za slijepa lica i pratioce slijepih lica po osnovu knjižice slijepog lica i objave za pratioca,
   - za prevoz pasa (sa pratiocem).
4) 60% od RVC – mjesečna đačka karta za 50 putovanja mjesečno po osnovu legitimacije za đake i studente.
5) 75% od RVC – za željezničke radnike uz ovjerenu režijsku legitimaciju ŽRS i ŽFBH.
6) 100% od RVC za djecu mlađu od 4 godine starosti ako ne trebaju posebno mjesto.
7) Mjesečna ili godišnja opšta pretplatna karta za jednu ili više relacija po paušalnoj voznoj cijeni.

Napomena: Svi podaci su informativnog karaktera, a za uslove prevoza i cijene važe odredbe objavljene u tarifama ŽRS.

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com